XXXI Ciclo de conferencias

Punto de encuentro del sector agropecuario

Conferencia realizada: 24 enero 2023
Ingeniería y Energía

Desamiantado de cubiertas y aprovechamiento para producir energía fotovoltaica


Sr. Xavier Valios

Ingeniería responsable en riesgos laborales y desamiantado

Sr. Jordi Vila

Engineering manager en fotovoltaica de Taurus


Les cobertes anomenades d’Uralita (marca comercial) es feien amb ciment barrejat amb fibres d’amiant. A partir de l’any 2002, es va prohibir a l’estat la utilització d’amiant per a qualsevol tipus d’element constructiu. A partir d’aquella data, Uralita i altres marques van continuant construint teulades substituint l’amiant per altres tipus de fibres no perjudicials per a la salut.

Així podem dir que les cobertes de fibrociment, anteriors al 2002, gairebé totes són certament cobertes amb fibres d’amiant i que probablement les posteriors al 2002 no ho son. En cas de dubte es pot realitzar una petita anàlisis amb un cost aproximat d’uns 150 €.bonÀrea avançant-se als requeriments futurs, va iniciar l’any 2020 una campanya per desamiantar els seus centres productius. Aquesta actuació a la vegada va permetre la implantació de més energia fotovoltaica a les cobertes per autoconsum.

Buscant que els nostres clients poguessin aprofitar aquestes avantatges, bonÀrea ha treballat per disposa de totes les llicències per realitzar les operacions de desamiantat i muntatge d’instal·lacions fotovoltaiques. Avui tenim 5 equips propis homologats, especialitzats i preparats per donar aquest servei als nostres clients

Que cal fer amb les cobertes amb amiant, es obligatori substituir-les?

No es encara obligatòria la seva substitució, tot i que hi ha una Directiva Europea que estableix la seva obligatorietat pel 2032. Això si, la normativa actual no permet tasques de manteniment ni reposició en cobertes que continguin amiant i obliga si aquestes mostren deteriorament a canviar-les. Tampoc permet aportar altres elements sobre aquesta coberta ni fer manteniment d’elements ja instal·lats sobre la mateixa.

El desamiantat cal que es faci per mitjà d’empresa especialitzada, que tingui tots els permisos i llicències oportunes i obliga també al transport fins a abocadors especialitzats.

Fotovoltaica, quin futur tenim?

La Fotovoltaica, es la única energia que podem produir a casa, a les nostres granges, individualment i de proximitat, amb zero pèrdues de transport. Això implica eficiència, autosuficiència i independència, i a la vegada el seu cost de manteniment es molt baix.

A pesar de totes aquestes avantatges a Espanya el darrer any hi ha hagut un gran increment de la producció d’energia fotovoltaica, passant a ser el segon productor d’Europa. Aquesta producció, bàsicament es concentra en megaparcs, quin objectiu es la venda d’energia i això està minvant el preu de la electricitat en període solar, i alhora està col·lapsant les xarxes de transport , doncs aquests parcs estan en zones aïllades i de baix consum.

Actualment doncs pot semblar menys interesant la producció fotovoltaica, però en el cas d’autoconsum hem de valorar uns aspectes que cal tenir en compte:

1er. Es pot realitzar producció agrupada a un radi de 2-5 km del punt de consum sense taxa de transport. Es a dir, si no disposem de teulada pròpia o bé volem agrupar per reduir cost inversió hi ha un radi que es considera xarxa amortitzada i la producció s’equipara a producció en teulada pròpia.

2on. S’ha desenvolupat la guardiola virtual. bonÀrea per mitjà de la seva comercialitzadora valora el cost dels excedents en període solar i trasllada aquests diners a reduir la factura de consums nocturns o consums d’hivern amb menys producció.

3er Bateria real. Actualment el cost de les bateries està essent cada cop més accessible. Avui podem disposar de bateries de fins 5kwh per uns 1000€. Això permet també acumular electricitat en períodes de baix cost i consumir o exportar en altres períodes.

4ar. Beneficis fiscals. Molts municipis consideren l’autoconsum com una mesura mediambiental a promocionar i fan deduccions importants en l’IBI. També es permet una desgravació important en la declaració de renda de fins al 40% de la base a liquidar si la millora en reducció de consums i emissions és rellevant.

Restem a la vostra disposició per informar-los d’aquestes opcions i aconsellar-lo. Departament Enginyeria 973-551130