XXXI Ciclo de conferencias

Punto de encuentro del sector agropecuario

Conferencia realizada: 31 enero 2023
Sanidad Animal y Servicios Agropecuarios

Uso de antibióticos en ganadería: Cambios normativos.Buenas prácticas


Sra. Mili Voltes

Jefa del Servicio de Alimentación Animal y Seguridad de la Producción Ganadera.DACC


La Senyora Mili Voltes va fer un repàs del canvis normatius derivats dels Reglaments Europeus que regulen l’ús d’antibiòtics a les explotacions ramaderes: la seva prescripció i comunicació per part dels veterinaris, la gestió per part de les explotacions ramaderes i els plans de seguiment del consum per part dels Serveis Oficials.

Totes les explotacions estan categoritzades en funció del tipus d’activitat i en funció d’aquest s’establiran uns valors promig del consum. Si els valors d’una explotació s’allunyen dels valors de referència caldrà justificar-ho i establir accions de millora.